U kan een studio, woning of appartement huren. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

 • Appartementen en woningen, die specifiek aangepast zijn, zullen bijvoorbeeld worden voorbehouden voor ouderen of gehandicapten.
 • De gezinssamenstelling bepaalt de beoordeling van de rationele bezetting: een woning met bijvoorbeeld drie slaapkamers wordt bij voorkeur aan een gezin met kinderen toegewezen. Voor deze beoordeling worden ook kinderen bij wie u een bezoekrecht heeft, over wie u co-ouderschap uitoefent of die geplaatst zijn en die dus niet permanent in de woning zullen verblijven als een volle bewoner meegerekend (maar niet noodzakelijk als persoon ten laste).

Download hier de informatiefolder

Om een sociale woning te huren moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK). U wordt dan ingeschreven in het inschrijvingsregister.
Het inschrijvingsregister is een lijst die alle gegevens van alle kandidaten verzamelt.

Om u te kunnen inschrijven op deze lijst, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Bent u ouder dan 18jaar?

U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich alleen inschrijven, als u:

 • ontvoogd bent. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit kan doordat u al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft.
 • al zelfstandig begeleid woont.
 • zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst u hierin begeleidt.

U kunt niet inschrijven, als u 18 jaar of ouder bent en de rechter uw minderjarigheid verlengde.

 • Wat is uw inkomen?

Uw inkomen is het netto belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen van u en uw meerderjarige gezinsleden. We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. Dit wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar, waarin u zich inschrijft.

U wilt u in 2018 inschrijven? Dan telt uw inkomen van 2015 en wordt het geïndexeerd naar vandaag.

Het inkomen van sommige meerderjarige gezinsleden wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld dat van een ongehuwd kind dat altijd bij het gezin heeft gewoond.

Dit inkomen mag in 2018 niet hoger zijn dan:

 • 24.452 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
 • 26.500 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
 • 36.676 euro in alle andere gevallen, plus 2.050 euro per persoon ten laste

U kunt ook inschrijven als:

 • Uw inkomen in 2015 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
 • U in 2015 geen inkomen had maar het jaar erna wel.
 • U geen inkomen had tussen 2015 en vandaag.
 • U heeft geen eigendom

U kunt inschrijven, als u geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt. Dit geldt voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland.

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:

 • Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
 • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden geleden, voordat u wilt inschrijven voor een sociale woning.
 • U heeft een fysieke handicap en uw woning is hier niet op aangepast.
 • U heeft een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven).
 • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
 • U verliest het beheer van uw woning (beheersrecht), door een faillissement of omdat een instantie uw woning verkrijgt.
 • U heeft een woning of bouwgrond samen met uw ex-partner in volle eigendom. U bent nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.
 • U heeft een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heeft u kosteloos verworven, bv. via een erfenis of schenking.

Opgelet (1): niet elk attest over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen of beheersrecht valt onder deze uitzonderingen. De sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor zal u hiermee verder helpen.

Opgelet (2): Bracht u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan u niet inschrijven.

 • U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

Je identiteitskaart of paspoort
Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Het inschrijvingsformulier
Dit is een erg belangrijk formulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen.

Als je langskomt, overlopen we samen dit formulier.

INSCHRIJVINGSFORMULIER + bijlage

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Geen eigendom
Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier of in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Inkomen
Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie.
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

 

Extra informatie:

 • Verdiende je drie jaar geleden te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste drie maanden mee.
 • Had je drie jaar geleden geen inkomen maar in de jaren erna wel: breng dan een overzicht van je laatste inkomsten mee.
 • Had je tussen drie jaar geleden en vandaag geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
 • Had je meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
 • Zat je tussen drie jaar geleden en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.

Nederlands

Hoewel de taalkennisvereiste alleen een huurdersverplichting is, moet SHM Denderstreek bij de inschrijving toch al nagaan of u als kandidaat-huurder voldoet aan de basistaalvaardigheid Nederlands.

 

Wat is een basistaalvaardigheid Nederlands?

Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om vast te stellen dat u over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikt:

 1. U komt langs naar de burelen en Denderstreek kan meteen vaststellen dat u voldoet aan de huurdersvereiste of er wordt een sneltest afgenomen om dit na te gaan.
 2. SHM Denderstreek zal via de Kruispuntbank Inburgering controleren of u beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands. Het kan zijn dat u nog niet gekend bent bij de KBI en dat Denderstreek dit niet kan controleren via de KBI.
 3. U legt één van de volgende documenten voor (artikel 30bis, tweede lid KSH):
 • 1) een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal erkend zijn in het vereiste niveau;
 • 2) een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;
 • 3) een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname;
 • 4) het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;
 • 5) een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling;
 • 6) een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands.

 

Ter informatie

De organisaties die het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uitvoeren (artikel 1, eerste lid, 21° van

het Kaderbesluit Sociale Huur), zijn:

– het agentschap Integratie en Inburgering

– het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen vzw

– het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw

– Huis van het Nederlands Brussel vzw

 

Binnen 7 dagen na de inschrijving, meldt Denderstreek deze organisaties de identiteitsgegevens van de kandidaat-huurders die nog niet voldoen aan de basistaalvaardigheid Nederlands via de Kruispuntbank Inburgering.

Bij het Centrum voor Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs is er een mogelijkheid om gratis lessen Nederlands te volgen.

De chronologie van de inschrijvingen telt, wanneer een sociale woning wordt toegewezen.

Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst kan toetreden tot een sociale woning die voor zijn gezin past.

Voorrang

Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten.

De raad van bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of een delegatie, die de raad van bestuur aanstelde, wijst de sociale woningen toe.

Wie kan achtereenvolgens voorrang krijgen?

 • uw sociale woning wordt gerenoveerd en u moet verhuizen
 • een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
  • of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
  • of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
 • mensen met een fysieke handicap of beperking, als de woning specifiek aan deze handicap is aangepast
 • een kandidaat-huurder voor een sociale assistentiewoning, die vrijkomt
 • een huurder van een sociale woning die overbewoond is
 • een huurder van een sociale woning die in een aangepaste woning woont zonder dat er nog een invalide persoon in het gezin is
 • een persoon die door de toezichthouder in het gelijk werd gesteld
 • mensen die wettelijk herhuisvest moeten worden
 • een huurder van wie de gezinssamenstelling veranderd is en die een groter of kleiner woning aanvragen bij hun SHM
 • kandidaat-huurders waarvan de verwachte gezinshereniging nog niet heeft plaats gevonden en hierdoor een aangepaste woning nodig hebben
 • mensen die in een roerend of onroerend goed wonen, dat volgens een proces-verbaal niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen
 • mensen die in een woning wonen, die officieel ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard
 • mensen die nog wonen in een woning, op de datum dat die onteigend wordt
 • ontvoogde minderjarige kandidaat-huurders

Deze lijst kan soms verschillen door lokale regelgeving.

Niet elke verklaring van onbewoonbare of ongeschikte woningen geeft automatisch recht op voorrang. De voorwaarden zijn hier strenger dan de voorwaarden bij uw inschrijving. Uw SHM zal u hierbij helpen.

Eventuele voorrang voor inwoners van de gemeente

Een SHM heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven. Dit staat bepaald in het interne toewijzingsreglement van een SHM.

Wanneer kan deze voorrang gelden?

U woonde de voorbije zes jaar minstens drie jaar in de gemeente, waarin de beschikbare woning ligt.
U woonde de voorbije zes jaar in een gemeente uit het werkgebied van uw SHM, waarin de beschikbare woning ligt.
Soms zijn woningen onder bepaalde voorwaarden gerealiseerd of gefinancierd. Dit kan de toewijzing van een sociale woning beïnvloeden. Er kan ook een afwijkend toewijzingsreglement gelden, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen of om de leefbaarheid in een bepaalde wijk te verbeteren.

Uw SHM kan u hierover informeren.

Eventuele voorrang voor kandidaat-huurders zonder huurovereenkomst bij een SHM
Een SHM heeft ook het recht om kandidaat-huurders voorrang te geven die nog geen huurovereenkomst van onbepaalde duur hebben met een SHM.

Uw SHM kan u hierover informeren.

Je hebt alle voorwaarden gelezen. Je bent met alle ingevulde documenten naar ons kantoor geweest en je bent ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs en je definitieve inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je komt op de wachtlijst terecht. Waar je wilt wonen, de grootte van je gezin en de voorrangsregels bepalen je plaats op de wachtlijst. Hoelang je moet wachten, varieert dus tijdens je wachtperiode.
 • Sta je vier jaar of langer ononderbroken op de wachtlijst en huur je dus op de private huurmarkt, dan kom je wellicht in aanmerking voor de maandelijkse huurpremie.
 • Zodra jij aan de beurt bent op de wachtlijst, nodigen we je uit om je dossier te actualiseren en om de woning te komen bekijken. Dat doen we door je een brief te sturen. Zorg dus dat we altijd van jou het laatste adres hebben.

Verandert je gezin?

Het is van belang dat u eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie steeds onmiddellijk meldt eens u zich kandidaat heeft gesteld. Wanneer u bij de inschrijving een keuze maakt van de woningen waarvoor u zich kandidaat stelt, spelen deze factoren al wel mee voor de keuzemogelijkheden. Maar op het moment van de toewijzing is het vanzelfsprekend de situatie op dat ogenblik die geldt.

Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn.

Je hebt twee keuzes:

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon – diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder – het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.

Bijvoorbeeld: Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2012.
Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015x).

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Je kan wel bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw inkomen of gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2017, 2019, 2021).

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om je kandidatuur te bevestigen. Ook vragen we je om te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Het is heel belangrijk dat je op deze brief antwoordt.

Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning.

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst.

Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

 1. Je accepteerde een sociale woning.
 2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
 5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 1. We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet
 2. We berekenen de huurprijs en de waarborg.
 3. We maken een huurcontract.
 4. Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar ondertekenen het contract mee.
 5. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is.
 6. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, …

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de twee weken moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, je hebt net een private huurovereenkomst afgesloten of je staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.