Terugblik op 2020, jaarverslag SHM Denderstreek

SHM Denderstreek houdt zijn Algemene Vergadering jaarlijks eind mei. In tegenstelling tot vorig jaar, waar uitstel noodzakelijk was omwille van de coronamaatregelen, ging deze Algemene Vergadering wel door op de datum voorzien in de statuten van de CVBA. En dus werd dinsdag 25 mei voor de aanwezige vennoten, weliswaar via videoconferentie, het werkjaar 2020 overlopen.

HET CORONA-JAAR

2020 zal voor altijd het “corona-jaar” blijven. Een jaar waarin mensen in “hun kot” moesten blijven en waarbij het belang van betaalbaar en kwalitatief wonen meer dan ooit in de verf werd gezet. Een jaar vol uitdagingen voor het samen leven, samen wonen. Een jaar ook van versnelde digitalisering, van uitdagingen en creatieve oplossingen. En vooral een jaar van blijvende inzet op het terrein, verbeteren en bijsturen van werkingsprocessen, communicatie en sociale begeleiding om kwaliteitsvol en betaalbaar wonen te blijven garanderen.

ACTIVITEITENRAPPORT

Tijdens de Algemene Vergadering legde de Raad van Bestuur van SHM Denderstreek aan de aanwezige vennoten het activiteitenrapport en de jaarrekening van 2020 voor. Gespekt van de nodige toelichting. Een zeer gevuld jaar was 2020 waarin SHM Denderstreek maar liefst 179 nieuwe woningen en appartementen opleverde.Een ander uitgelicht topic was het nu reeds volledig gerenoveerde patrimonium van SHM Denderstreek conform de richtlijnen van de Vlaamse regering (waarbij een maximale EPC score van 100kWh/m2 moet gehaald worden tegen 2025). Daarop aansluitend een laatste groot na-isolatie-project waarbij alle spouwmuren van 600 woningen in diverse wijken geïsoleerd worden.Een evenzeer belangrijk agendapunt betrof het sociale beleid waar sinds 2019 met twee voltijdse medewerkers volop wordt op ingezet en waarbij overleg met alle betrokken actoren op het terrein (steden, gemeenten, sociale organisaties, OCMW’s,…) een cruciale rol speelt. Duidelijke procedures over domicilie- en eigendomsfraude, aanpak van huurachterstallen en versnelde toewijzingen tonen aan dat er een duidelijke visie is over hoe het sociaal beleid binnen de organisatie verder moet worden uitgebouwd.Ook nog in 2020: de oprichting van een communicatie dienst die op alle terreinen en in samenwerking met alle interne diensten moet instaan voor een heldere, gestroomlijnde en frequente communicatieaanpak: dat resulteerde al in het bewonersmagazine “Denderend Wonen”, een nieuwsbrief voor de huurders, actief gebruik van sociale media kanalen, heldere taal in brochures en documenten,…

WOONNOOD

Momenteel zijn 538 woonentiteiten in uitvoering en nog eens 750 entiteiten werden vorig jaar op de planning gezet voor de komende jaren. Een noodzaak want de wachtlijst is lang, de vraag is groot en het aanbod aan kwalitatief en betaalbare woningen en appartement is te klein. SHM Denderstreek heeft op vandaag 2347 woningen en appartementen in zijn patrimonium maar ook 6376 kandidaat-huurders op de wachtlijst! Gemiddeld 5 jaar moet een kandidaat-huurder geduld opbrengen voor er een nieuwe of vrijkomende woning kan worden toegewezen. Dat die termijn om laag moet, staat buiten kijf. Maar dan moet er worden gebouwd want het bestaande patrimonium volstaat niet. Met grote renovatieprojecten van bestaande sites alleen realiseren we geen inhaalbeweging. Nieuwbouw is het enige antwoord maar vaak niet populair. Niemand ziet graag “groen” verdwijnen. Begrijpbaar zeker en vast maar dat protesterende buurtbewoners hierdoor de prijzen van vastgoed in eigen regio de hoogte injagen, beseffen ze niet. Het is, zacht uitgedrukt, een spijtige zaak voor iedereen. Tenslotte zullen ook hun kinderen en kleinkinderen op termijn graag in eigen regio een eigen woning kopen. Maar de wet van de markt, van vraag en aanbod bepaalt de prijs. De vraag is groot maar het aanbod (nieuwbouw) woningen laag met stijgende vastgoedprijzen tot gevolg. Onbetaalbaar wordt het, zelfs voor tweeverdieners. Dat registreerden we ook het voorbije jaar door een nieuwe toename van kandidaat-kopers. Meer en meer gezinnen slagen er enkel nog in via een sociale koopwoning en lening een eigen huis te kopen.SHM Denderstreek zet volop in om, in overleg met steden en gemeenten, met de omwonenden, betrokken architecten en studiebureaus te zoeken naar leefbare woonoplossingen, -uitbreidingen voor iedereen. Dat dit enkel mogelijk is door meer nieuwbouwprojecten is een realiteit waar we niet omheen kunnen.In het jaarmagazine van SHM Denderstreek staan de cijfers: van het patrimonium, de projecten, aantallen van huurders en kopers samengevat net als het sociaal bindend objectief dat gemeenten, steden moeten halen om de woonnood in hun regio onder controle te krijgen. Die cijfers spreken meestal voor zich: er is nog werk aan de winkel.

WOONMAATSCHAPPIJ

Wonen is een recht. De evolutie naar één woonmaatschappij per gemeente tegen 2023 moet er toe leiden dat sociaal wonen in Vlaanderen nog toegankelijker en transparanter wordt. Dat is alleszins de betrachting van de Vlaamse Regering. Of dat het geval wordt, zal de toekomst uitwijzen. Mark Van der Poorten, voorzitter van de Raad van Bestuur, lichtte toe dat er namelijk nog heel wat obstakels zijn die in de theorie van deze beslissing niet werden voorzien, waarvoor geen scenario is. Dat één woonmaatschappij automatisch een verbetering wordt, lijkt naïef. Zo is het laten samengaan van SHM’s en SVK’s voor buitenstaanders niet onlogisch maar evident is het allerminst. Beiden zijn niet identiek, hun toewijzingspolitiek is zeer verschillend en hun werking is complementair. En net die meerwaarde dreigt te verdwijnen.Nog voor eind 2021 zullen steden en gemeenten keuzes moeten maken: welke woonmaatschappij zal in de toekomst het best hoofd kunnen bieden aan de woonnood binnen stad of gemeente.Rest ons de vraag of we de menselijkheid dreigen te verliezen als we één grote woonmaatschappij vormen? Laat ons ervoor zorgen dat dat niet zo is. SHM Denderstreek zal blijven inzetten om mensen met een bescheiden inkomen betaalbare, kwalitatieve en duurzame woonoplossingen aan te reiken. Dat is bepalend voor hun toekomst.

Wie graag alle cijfers in detail bekijkt kan hiervoor terecht op de website van SHM Denderstreek waar het volledige jaarverslag gepubliceerd staat. Ook het samenvattende magazine kan je online inkijken.

print
Print Friendly, PDF & Email