Voor huurders:

Van zodra uw gezinsinkomen door tijdelijke werkloosheid nav deze coronacrisis, gedurende een volledige maand met 20% of meer is gedaald ten opzichte van het referentie inkomen, kan u een huurprijsherziening aanvragen.

Wat dient u ons te bezorgen? Het inkomen van alle gezinsleden van wie het inkomen meetelt voor de berekening van de huurprijs:

  • een overzicht van de ontvangen uitkeringen gedurende één volledige maand (FOD, vakbond, mutualiteit, …)
  • de loonbrief van één volledige maand van de personen die nog steeds aan het werk zijn
  • een attest van RVA/uitbetalingsinstelling of werkgever waaruit de tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de Coronacrisis blijkt

Dit mag bezorgd worden via Bpost of huur@shmdenderstreek.be. Noteer steeds ook uw telefoonnummer/GSM en mailadres waarop u bereikbaar bent.

Wij brengen u steeds op de hoogte of u al dan niet in aanmerking komt voor een huurprijsherziening.

Opgelet: een herziening wordt niet toegestaan met terugwerkende kracht. Wanneer u de documenten bezorgt, zal de herziening pas ingaan vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de documenten werden bezorgd. (bv: documenten worden bezorgd op 5 april, herziening vanaf 1 mei)

Voor sociale leningen:

De Vlaamse Regering besliste op 3 april 2020 om betalingsuitstel toe te kennen aan ontleners die door de coronacrisis minder inkomen hebben.

Hoe werkt het betalingsuitstel?
De afbetaling van de lening wordt volledig opgeschort voor maximaal de komende 6 aflossingen. De ontlener hoeft in deze periode dus niets te betalen. De einddatum van het betalingsuitstel kan nooit later zijn dan 31 oktober 2020.

Na het betalingsuitstel wordt de aflossingstabel dan opnieuw actief alsof de tussenliggende maanden eruit ‘geknipt’ zijn. De duurtijd van de lening wordt met hetzelfde aantal maanden verlengd.

Voor welke leningen kan dit?
Dit kan voor alle leningen als de ontlener kan bewijzen dat zijn inkomen daalde door de coronacrisis. Dit kan dus ook voor leningen met achterstand, we vragen in deze periode geen nalatigheidsintrest.

Deze regeling gaat dus verder dan het charter over betalingsuitstel hypothecair krediet dat op federaal niveau is afgesproken met de financiële sector

Wat doet u als ontlener? 

Als ontlener stuurt u een mail naar mijnlening@vmsw.be , meldt uw betalingsmoeilijkheden aan de VMSW. Dat kan alleen via e-mail aan mijnlening@vmsw.be met vermelding van naam en dossiernummer.

Belangrijk: Voeg best ook al meteen een bewijs (bv. attest tijdelijke werkloosheid) toe dat uw inkomsten gedaald zijn door de coronacrisis. Als U dat bewijs nog niet heeft, krijgt u 30 dagen tijd om het na te sturen. Maar, als u dan toch niet tijdig een bewijs indient, zal de VMSW uw betalingsuitstel moeten terugdraaien en komt u automatisch in achterstand.

Voor werknemers moet het gaan om een bewijs dat ze in tijdelijke werkloosheid zijn terechtgekomen of een attest van de werkgever. Voor zelfstandigen kan het gaan over een verklaring op eer. Een zelfstandige of zelfstandige in bijberoep moet wel kunnen aantonen dat hij een btw-nummer heeft.

Telefonische oproepen kan de dienst helaas niet meer verwerken door de grote toestroom. Via e-mail kunnen we ontleners het snelst en efficiëntst verder helpen.

Bent u niet vertrouwd met e-mail? 

Indien u niet vertrouwd bent met e-mail kan u telefonisch contact opnamen met SHM Denderstreek – 053/77 15 18.

Tegemoetkoming water- en energiefactuur

De Vlaamse Regering helpt iedereen die tijdelijk werkloos is met hun energiefactuur.
Iedereen in die situatie ontvangt eenmalig een tegemoetkoming:

  • Bent u tijdelijk werkloos? Dan krijgt u 202,68 euro op uw rekening gestort.
  • Is uw partner ook tijdelijk werkloos? Dan krijgen jullie allebei een bedrag.
  • De Vlaamse regering stort het geld rechtstreeks op uw rekening. SHM Denderstreek is geen tussenpersoon hierin, u regelt dit zelf met de Vlaamse overheid.

Meer info vindt u hier.

print
Print Friendly, PDF & Email