U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, om een Vlaamse Woonlening te kunnen krijgen. Die voorwaarden gaan over uw inkomen, eigendom, leeftijd, financiële draagkracht en verblijf in België.

U moet aan de voorwaarden voldoen op de dag waarop u uw dossierkost betaalt. Op die datum, de referentiedatum, wordt ook de referentierentevoet van de lening vastgelegd.

U vraagt een Vlaamse Woonlening aan bij een sociale huisvestingsmaatschappij die leningen aanbiedt.

U kunt lenen voor een woning in het Vlaams Gewest zolang er voldoende budget beschikbaar is. De Vlaamse minister van Wonen keurt jaarlijks het budget goed.

De VMSW verstrekt alleen hypothecaire leningen voor onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor wonen. Alle andere types van leningen, zoals consumentenkrediet, zijn uitgesloten.

Waarvoor kunt u wel lenen?

U kunt een lening krijgen:

 • om een sociale koopwoning te kopen
 • om een woning te kopen
 • om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding)

Of u effectief kunt lenen, hangt af van de geschatte verkoopwaarde van het te belenen goed.

Waarvoor kunt u niet lenen?

Voor een commercieel pand

U moet de woning vooral als woonst gebruiken. U kunt niet bij de VMSW lenen als u de woning alleen als handelspand wilt gebruiken. U kunt – onder voorwaarden – wel lenen als u de woning maar deels als handelspand gebruikt.

Het deel van de woning dat eventueel bestemd is voor handel moet duidelijk secundair (van mindere waarde) zijn tegenover het deel dat bestemd is voor bewoning.

Secundair betekent niet dat de oppervlakte van het handelsgedeelte kleiner moet zijn.

Bijvoorbeeld:

 • Lenen voor een woning met een grote opslagruimte kan wel.
 • Lenen voor een woning die als handelszaak dient met alleen de zolder als verblijfskamertje kan niet.

Als u een handelsgedeelte aan uw woonst heeft, kan het zijn dat u niet voor alles kunt lenen.

Bijvoorbeeld:

 • Uw woning heeft secundair een handelsfunctie en woon- en handelsfunctie lopen in elkaar over: op het gelijkvloers komt bijvoorbeeld een kapperssalon, maar ook een inkom en private ruimte. Dan kunt u de aankoop van de woning volledig belenen.
 • De renovatie of inrichting van het handelsdeel wordt niet beleend, de structurele werken die het geheel overspannen (bv. het dak) wel.

De schatter van de VMSW oordeelt wat wel en niet beleend kan worden.

Voor vakantiehuisjes, woonboten, …

De woning moet geschikt zijn voor langdurige bewoning.

U kunt niet lenen voor woonboten, containerwoningen, verankerde woonwagens, opgewaardeerde tuinhuisjes, vakantiehuisjes en gelijkaardige constructies die alleen als een tijdelijke oplossing kunnen worden beschouwd.

De woning moet in woongebied liggen of in een gebied waar permanente bewoning uitdrukkelijk is toegelaten. Een ‘impliciete toelating’ door de gemeente (bv. in recreatiegebied) is niet voldoende om te kunnen lenen bij de VMSW.

Voor ruimtes zonder woonfunctie

U kunt niet lenen voor ruimtes zonder een woonfunctie. U kunt dus niet lenen voor tuinaanleg of voor de bouw of renovatie van losstaande garages, een zwembad en gelijkaardige zaken.

Voor bepaalde werken

U kunt niet lenen voor afbraakwerken, normale onderhoudswerken of herstellingen en verfraaiingswerken (schilderen, behangen, …).

Voor de bouw van een woning, de aankoop van een bouwgrond of een herfinanciering

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om voor deze verrichtingen nog een lening te krijgen bij de VMSW of het VWF.

Hoeveel u kunt lenen, wordt bepaald door de geschatte verkoopwaarde van de woning waarvoor u wilt lenen, eventueel na uitvoering van verbouwingswerken.

U leent maximaal 100% van de vrije openbare verkoopwaarde van het goed, die de VMSW schatte. U kunt nooit meer lenen dan de kostprijs van uw project.

De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar. In principe krijgt u dus een lening die u op 20 jaar afbetaalt.

Op minder dan 20 jaar afbetalen?

U kunt voor een kortere looptijd kiezen. Als u de lening op een kortere termijn wilt afbetalen, kan dat alleen als u voldoende financiële draagkracht heeft. Een kortere termijn leidt namelijk tot een hoger maandgeld.

Op meer dan 20 jaar afbetalen?

U kunt zelf niet voor een langere looptijd kiezen.

De standaardduurtijd van 20 jaar wordt alleen verlengd als u de maandelijkse afbetalingen op 20 jaar financieel niet aankan.

De VMSW kan uw duurtijd verlengen:

 • totdat de maandelijkse afbetaling voldoende zakt om ze financieel aan te kunnen
 • als de maandelijkse afbetaling hoger is dan één derde van uw maandelijks netto-inkomen, verminderd met een forfaitair bedrag van 170 euro.

Als u de maandelijkse afbetaling van de lening ook bij een duurtijd van 30 jaar niet aankan, dan wordt de lening geweigerd.

Hier leest u de belangrijkste verplichtingen bij uw Vlaamse Woonlening. Een volledig overzicht van de verplichtingen krijgt u van uw sociale huisvestingsmaatschappij.

U moet een aantal verzekeringen afsluiten als waarborg. Een brandverzekering is altijd verplicht, een schuldsaldoverzekering soms. Een verzekering Gewaarborgd Wonen is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. De sociale huisvestingsmaatschappij (uw krediet-bemiddelaar) legt dit uit.

Verzekeringen

Brandverzekering

U moet verplicht een brandverzekering afsluiten voor uw woning. U moet een brandverzekering aan nieuwwaarde nemen voor de woning waarvoor u leent. U mag vrij kiezen bij welke verzekeraar u de verzekering afsluit. Als u de verzekering niet aangaat, dan krijgt u geen lening.

Als u later tijdens de looptijd van de lening niet meer verzekerd bent, dan kan de VMSW de lening volledig vervroegd opeisen.

Schuldsaldoverzekering 

De terugbetaling van de lening moet op elk ogenblik volledig verzekerd zijn met een schuldsaldoverzekering.

U mag kiezen bij welke verzekeraar u de schuldsaldoverzekering afsluit. De verzekeraar is verplicht om bij de berekening van de premie rekening te houden met een technische rentevoet. Die technische rentevoet moet gelijk zijn aan 4/3 van de referentierentevoet, anders gezegd: de debetrentevoet van uw lening zonder sociale kortingen. Dit komt overeen met de maximale rentevoet in de loop van uw lening. Zo hoeft u het verzekeringcontract later nooit meer aan te passen na renteherziening.

De VMSW biedt zelf vrijblijvend een schuldsaldoverzekering aan als verbonden agent van Cardif. U kunt voor meer informatie terecht bij uw lokale SHM.

Voor de wettelijke informatie over conflictregeling kunt u terecht op de website van de verzekeraar Cardif.

Verzekering Gewaarborgd Wonen

U kunt een gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen bij Wonen-Vlaanderen. Ze is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.

U moet de verzekering zelf aanvragen bij Wonen-Vlaanderen binnen het jaar na het verlijden van de leningsakte. De VMSW moet informatie invullen op uw aanvraagformulier, omdat de VMSW u een lening verstrekt.

U leest op de site van Wonen-Vlaanderen aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Opgelet: u kunt maar één keer een verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen. Kijk dus goed na of u aan de voorwaarden voldoet. Wordt u afgewezen, dan kunt u later geen nieuwe aanvraag meer indienen.

 

Hypotheek

De aflossing van de lening moet gedekt zijn door een hypotheek op de woning waarvoor u een lening lopen heeft. De VMSW bepaalt de effectieve voorwaarden van uw hypotheek.

Welke hypotheek is nodig?

De hypotheek wordt verplicht voor 30 jaar afgesloten. Als u een woning koopt, moet de hypotheek van eerste rang zijn.

U sluit een ‘hypotheek voor alle sommen’. Dit is een hypotheek voor alle toekomstige schulden bij de VMSW als uw kredietverstrekker.

Voorbeeld van een ‘hypotheek voor alle sommen’:

Hypotheek voor alle sommen: 170.000 euro

 • uitstaand saldo: 140.000 euro
 • extra lening: 45.000 euro
 • extra hypotheek nodig voor: 15.000 euro

Het voordeel hiervan is dat alle toekomstige leningen bij de VMSW ook onder deze hypotheek vallen.

Hoeveel kost uw hypotheek?

Voorbeeld: u sluit een lening voor 200.000 euro. Dan betaalt u 1% registratierecht en 0,30% hypotheekrecht op die 200.000 euro in hoofdsom en op de aanhorigheden(10% van de hoofdsom en bij de VMSW beperkt tot een maximum van 10.000 euro). Zo komt uw lening dus op 210.000 euro.

Betekent een extra lening een extra hypotheek?

Als u een extra lening aangaat, is er niet altijd een extra hypotheek nodig.

Voor extra hypothecaire leningen waarvoor geen extra hypotheek nodig is, wordt een onderhandse akte opgesteld onder de lopende kredietopening, wat de kosten drukt. Is een extra hypotheek wel nodig, dan wordt normaal gezien een inschrijving in de eerstvolgende rang op die van de hoofdlening bij de VMSW gevraagd.

De kosten voor eventuele volledige of gedeeltelijke doorhaling van de hypotheek (opheffing) vallen ten laste van de ontlener.

Opheffing van de hypotheek als uw lening afbetaald is.

De VMSW kan de hypotheek pas opheffen (de handlichting) minimaal acht weken na de datum van de laatste afbetaling, als u via domiciliëring betaalt.

U heeft namelijk bij een domiciliëring het recht om tot acht weken een betaald bedrag terug te eisen. Dit is overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten. Daarom moet de hypotheek blijven tot na deze termijn.

 

U moet de woning zelf bewonen

U moet de woning zelf bewonen en er uw hoofdverblijf (domicilie) hebben binnen de twee jaar na het verlijden van de kredietakte. Dit doet u tot de lening volledig is terugbetaald.

U wilt toch verhuizen? Dan moet u dit melden aan de dienst hypothecaire opvolging van de VMSW.

Kom je langs bij ons voor een simulatie, breng dan volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van jezelf en eventuele andere mede-ontleners
 • het laatste beschikbare aanslagbiljet van jou en van alle personen die samen met jou in de woning zullen wonen. Opgelet: een aangifte van de belastingen of een berekening van tax-on-web gelden niet.
 • fiches van jouw inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, uitkeringen, kindergeld, …)
 • als je geen inkomen hebt: het bewijs van geen inkomen of van een niet-belastbaar inkomen zoals je leefloon.
 • als je in een situatie van co-ouderschap zit: het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders.
 • als jij of een gezinslid officieel mindervalide bent: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die je invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan.
 • als je meerderjarige kinderen hebt voor wie je nog kinderbijslag of wezentoelage ontvangt: breng de verklaring mee van de Kas voor Gezinsvergoedingen

Voor een effectieve aanvraag breng je ook nog deze documenten mee:

 • gegevens over de woning zoals het verkoopcompromis
 • een uittreksel uit de kadastrale legger
 • een foto van de gevel
 • een schets van de woning of plannen met de indeling
 • 100 euro voor de dossierkost

Stap 1 – Vraag een lening aan bij een sociale huisvestigingsmaatschappij

Om een lening aan te vragen, gaat u naar een sociale huisvestigingsmaatschappij die de Vlaamse Woonlening aanbiedt als kredietbemiddelaar en verbonden agent van de VMSW.

Zoek een sociale huisvestingsmaatschappij. De sociale huisvestingsmaatschappij zal u helpen om uw aanvraag in te dienen.

Welke documenten neemt u mee?

 • Identiteit. Neem zeker uw identiteitskaart mee.
 • Inkomen. Uw ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ (en eventuele ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’) op uw laatst beschikbare aanslagbiljet telt. U neemt dit ook mee van de personen die samen met u de woning zullen betrekken.
 • Gezin. Uw SHM kan u vragen een attest van uw gezinssamenstelling mee te brengen, als zij dit zelf niet elektronisch kan opvragen. Dit attest krijgt u bij de gemeente.

Stap 2 – Controle van uw aanvraag en schatter op bezoek

De sociale huisvestigingsmaatschappij en de VMSW controleren uw aanvraag en kijkt na of u aan de voorwaarden voldoet.

Gratis schatting van de woning
Een schatter van de VMSW komt de te belenen woning bekijken om de waarde vast te stellen. Als u renovatiewerken uitvoert, komt de schatter tijdens de werken op plaatsbezoek.

Voor het plaatsbezoek: verzamel de nodige documenten. Bezorg deze tijdig aan de SHM.

 • Een uittreksel uit de kadastrale legger. Hierop staat onder andere het bouwjaar en het grondoppervlak. Dit is niet het aanslagbiljet onroerende voorheffing.
 • Maak per verdieping een schets van de woning met (ongeveer) de juiste afmetingen.
 • Verkoopcompromis (bij openbare verkoop moet de verkoop definitief zijn)

De afspraak voor het plaatsbezoek
De schatter zal u zelf contacteren om een afspraak te maken voor een plaatsbezoek. Een schatting vindt altijd plaats tijdens de week binnen de werkuren.  Vaak volstaat het dat een familielid of vriend de schatter binnenlaat. De schatter kan nadien nog eventuele opmerkingen met u telefonisch bespreken.

Tijdens het plaatsbezoek
De schatter onderzoekt tijdens het plaatsbezoek

 • of uw woning voldoet aan de maximale verkoopwaarden
 • of er noodzakelijke of andere werken zijn

De schatter gaat via een checklist (pdf – 71kB) na of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen (zoals vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode).

Als de woning niet voldoet, moet u verplicht lenen om de ‘noodzakelijke werken’ uit te voeren. Dan wordt een ramend bestek opgemaakt of worden deze noodzakelijke werken aangeduid op het ramend bestek dat u al opmaakte om verbouwingswerken uit te voeren. Dit opgemaakte ramend bestek voor verbouwingswerken zal de schatter sowieso met u bespreken tijdens het plaatsbezoek.

Nadat de schatting plaatsvond, ontvangt u een brief waarin staat of de woning voldoet aan de voorwaarden. In die brief vindt u ook de bedragen die u maximaal kunt lenen of die u eventueel verplicht moet lenen voor noodzakelijke verbouwingswerken.

Nadat uw lening is goedgekeurd en de werken plaatsvinden, komt de schatter (als dit nodig is) nog op plaatsbezoek. Zo’n plaatsbezoek vindt plaats nadat u een aanvraag om geld heeft ingediend.

Stap 3 – U ontvangt een schriftelijk aanbod om te tekenen

De VMSW keurt uw aanvraag goed, als u aan de voorwaarden voldoet en uw woning is goedgekeurd.
U ontvangt dan per brief een schriftelijk aanbod van de VMSW. Dit ontvangt u binnen de maand nadat uw leningsdossier volledig is.
U ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar de VMSW. Zodra de VMSW dit ontvangen heeft, kan de VMSW de nodige documenten aan de notaris bezorgen.

Stap 4 – Opmaak en verlijden van de akte bij de notaris

Zodra de notaris de documenten van de VMSW ontvangen heeft, kan de notaris het verlijden van de akte voorbereiden. Het dossier zit nu bij de notaris.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.notaris.be

Stap 5 – Uitbetaling van uw leningsbedrag

Hoe de uitbetaling gebeurt, hangt af van het type lening dat u aanging.

Bij een lening voor de aankoop van een (sociale) woning
De lening voor een aankoop wordt uitbetaald bij het verlijden van de aankoopakte.

Bij een lening voor renovatie, verbetering of aanpassing
Het bedrag dat u leent voor de werken, wordt uitbetaald in één of meerdere schijven.
Wanneer de schijven worden uitbetaald, hangt af van de vooruitgang van die werken. U moet hiervoor een ‘aanvraag om geld’ indienen.
Alle (ver)bouwwerken en werken voor afwerking, moet u beëindigen binnen de twee jaar na het verlijden van de akte. Dit moet niet als de VMSW u schriftelijk een afwijking toestaat. Dit kunt u bespreken met de schatter.

Bij een lening voor aankoop op plan
De lening wordt uitbetaald volgens de bepalingen van de verkoopovereenkomst en de stand van de werken bij het tekenen van de leningsakte.
Als er na ondertekening van de leningsakte nog werken uitgevoerd moeten worden, dan gebeurt dit in schijven.

De VMSW keurt jouw aanvraag goed, als je aan de voorwaarden voldoet en jouw woning is goedgekeurd.

Je ontvangt dan een brief met het schriftelijk aanbod en een Europees standaard informatieblad (ESIS). Dit ontvang je binnen de maand nadat jouw leningsdossier volledig is.

Je ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar de VMSW, niet naar onze maatschappij. Als de VMSW dit ontvangt, dan bezorgen zij alle documenten aan de notaris om de akte voor te bereiden.

Een schatter van de VMSW komt de woning bekijken om de waarde vast te stellen. Dat is de schatting.

Als je renovatiewerken uitvoert, komt de schatter tijdens de werken op een plaatsbezoek.

De schattingen en plaatsbezoeken zijn altijd gratis. De bezoeken zijn kort en dus geen grondige technische expertise van de woning.

Verzamel de nodige documenten voor de schatting

Voor de schatter komt voor een schatting, moet je aan onze maatschappij deze documenten bezorgen:

 • een uittreksel uit de kadastrale legger, waarop het bouwjaar en de grondoppervlakte staat. Deze informatie kan je opzoeken via www.kadaster.be of krijg je soms via de verkoper van je toekomstige huis.
 • een schets per verdieping met (ongeveer) de juiste afmetingen
 • het verkoopcompromis (bij openbare verkoop moet de verkoop definitief zijn)
 • het ramend bestek met daarin de uit te voeren werken, als die er zijn: dat document kan je bij onze SHM vragen als je renovatiewerken doet
 • een foto van de voorgevel van de woning

Bij een appartement zorg je ook voor:

 • twee uittreksels uit de kadastraal legger: één voor de grond en één voor het appartement
 • een bewijs van het aandeel in de gemene delen (staat in de basisakte of in het verkoopcompromis)

Hoe een schatting verloopt, lees je op de website van de VMSW.

Na de schatting

Na de schatting ontvang je van de VMSW een brief waarin staat of de woning voldoet aan de maximale verkoopvoorwaarden. In die brief staan ook de bedragen die je maximaal kan lenen en of je verplicht bent tot noodzakelijke verbouwingswerken.

Na de schatting en het technisch dossier, volgt het administratief dossier. Dat bevat de resterende documenten zoals een verklaring over het onroerende goed, een kostenraming van de notaris, … In deze fase worden ook de verzekeringen zoals brand en schuldsaldo in orde gebracht.

Je betaalt maandelijks het verschuldigde maandbedrag (kapitaal en interest) zoals je dat in de aflossingstabel vindt. Je betaalt rente op het al opgenomen en nog niet terugbetaalde kapitaal.

Over hoe en wanneer de maandelijkse aflossing moet gebeuren, lees je meer op de website van de VMSW.

Je kan betalingsuitstel krijgen aan het begin van jouw lening. Dit kan drie, zes, negen of twaalf maanden duren. Je vraagt dit bijvoorbeeld als je de woning die je koopt niet onmiddellijk kan bewonen en ondertussen nog ergens anders moet huren. Denk eraan dat je de eerste maanden wellicht kosten hebt voor werken aan de woning, inrichting, enz. Ook dan is betalingsuitstel een goede oplossing.

Betalingsuitstel wil niet zeggen dat je helemaal niets meer moet betalen per maand. Je betaalt nog geen ontleend kapitaal terug, maar wel al de verschuldigde interesten. Daardoor ligt het maandelijks bedrag veel lager.

Als je alleen leent voor renovatiewerken, dan ben je verplicht om betalingsuitstel van 12 maanden te nemen.

Betalingsuitstel moet mee in de leningsakte opgenomen worden dus je vraagt dit bij de opstart van je dossier.

Akte bij de notaris

Nadat de notaris de documenten van de VMSW ontvangt, begint hij met de akte voor te bereiden. Hij contacteert je voor een concrete datum voor de ondertekening van de akte.

Uitbetaling van de lening

Hoe de uitbetaling van het geleende bedrag gebeurt, hangt af van het type lening dat je aanging. Je leest hierover meer op de website van de VMSW.

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.
We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

SHM Denderstreek geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan SHM Denderstreek.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

 • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, jou op basis daarvan toegang te geven tot toepassingen en jouw sessie te onthouden.

 • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google Analytics.

 • Websiteprestatie cookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

 • Embedded cookies

Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube, Vimeo,  Mailchimp of Google Maps. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van SHM Denderstreek, Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)ontleners mogelijk te maken, om de concrete voorwaarden voor een sociale lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar info@denderstreek.woonnet.be .

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in ‘machtigingen’.