U kan een studio, woning of appartement huren. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

 • Appartementen en woningen, die specifiek aangepast zijn, zullen bijvoorbeeld worden voorbehouden voor ouderen of gehandicapten.
 • De gezinssamenstelling bepaalt de beoordeling van de rationele bezetting: een woning met bijvoorbeeld drie slaapkamers wordt bij voorkeur aan een gezin met kinderen toegewezen. Voor deze beoordeling worden ook kinderen bij wie u een bezoekrecht heeft, over wie u co-ouderschap uitoefent of die geplaatst zijn en die dus niet permanent in de woning zullen verblijven als een volle bewoner meegerekend (maar niet noodzakelijk als persoon ten laste).

Bij elke inschrijving stellen we 4 belangrijke vragen:

 1. Bent u geregistreerd in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister?
 2. Bent u ouder dan 18 jaar?
 3. Voldoet uw inkomen aan de criteria?
 4. Heeft u geen eigendom?
 5. Nederlands

De voorwaarden gelden voor:

 • De persoon die zich opgeeft als toekomstig referentiehuurder;
 • De persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen en met de toekomstige referentiehuurder gehuwd is, of die met hem wettelijk samenwoont, of die zijn feitelijke partner is.

We bespreken op de hieronder deze deze 4 voorwaarden in detail.

1. Bent u geregistreerd in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister?

  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent ingeschreven in het vreemdelingenregister.
  • U bent ingeschreven in het wachtregister? Wij kunnen u niet inschrijven.

                          Welke papieren brengt uzelf (en uw partner) mee?

   • Breng een kopie van de identiteitskaart mee.

 

 2. Bent u ouder dan 18 jaar?

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder dan 18 jaar bent.

Uitzondering:

 • Je bent ontvoogd. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit kan doordat u al gehuwd bent of doordat de jeugdrechter dit beslist heeft.
 • Je woont al zelfstandig of begeleid
 • Je wil zelfstandig wonen en wordt hierin begeleid door een erkende dienst of een OCMW.

          Kijk op het inschrijvingsformulier welke documenten u dan moet meenemen.

3. Is uw inkomen laag genoeg?

Controleer of uw inkomen niet hoger is dan de bedragen in de tabel (geldig voor inschrijvingen vanaf 2023):

Dit is de som van het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijke inkomsten, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij Europese of internationale instelling.

 

Alleenstaande persoon zonder personen ten laste Alleenstaande persoon met handicap zonder personen ten laste Anderen

verhoogd met (+ bedrag ) per persoon ten laste

28.105 € 30.460
€ 42.156 (+ € 2.356 per persoon ten laste)

 

SHM Denderstreek kijkt naar het volledig jaarinkomen van u en uw partner, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet van u en uw partner betrekking heeft. Dit inkomen noemen wij uw referentie-inkomen.

We bekijken het volledige jaarinkomen bij de toekomstige referentiehuurder en zijn partner (gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner – op voorwaarde dat hij de woning mee gaat bewonen. Twee personen in België kunnen wettelijk samenwonen wanneer ze een woning delen. Je kan dus ook wettelijk samenwonen met bijvoorbeeld een familielid.

Andere gezinsleden zijn bijwoners. Hun inkomen wordt bij inschrijving niet nagekeken.

Zodra je huurder wordt zal voo de berekening van de huurprijs wel rekening gehouden worden met het inkomen van de bijwoners, met uitzondering van de kinderbijslaggerechtigde kinderen en tijdelijke bijwoners.

Bij het bekijken van het volledig jaarinkomen gaan we maximaal 3 jaar terug. In 2022 kunnen we dus maximaal teruggaan naar het inkomen van 2019 (inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020).

Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk.

Deze inkomstengegevens kan SHM Denderstreek voor u opvragen bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Indien we andere documenten of uw inkomstenbewijzen van de laatste 3 maand nodig hebben, contacteren wij u.

Wanneer kijken we naar uw huidig inkomen? Als u geen aanslagbiljet heeft of de som van de referentie-inkomen 0 is. Ook als de inkomensgrens overschreden is, kunnen we nagaan of u via uw huidig inkomen toch in aanmerking komt.

Co-ouderschap of bezoekrecht? Uw kinderen blijven minstens één nacht bij u overnachten? Kijk voor de bedragen naar de laatste kolom in de tabel hierboven.

         Welke papieren brengt u mee?

Uw situatie: Welke papieren moet u meebrengen?
U was student. Attest van uw school van schooljaar (2017-2018 en 2018-2019
U bent officieel erkend als persoon met een handicap. Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of mutualiteit
U bent in collectieve schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? Een kopie van het vonnis

Een kopie van de begeleidingsovereenkomst

De bewijzen van uw schuldaflossingen van de laatste 6 maanden

4. Heeft u geen eigendom in binnen- of buitenland?

Dit betekent concreet dat u:

 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal mag hebben
 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland mag hebben die u volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland mag hebben of door een derde volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap, waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

            Kort samengevat

Geen woning of perceel bestemd voor woningbouw voorbeeld
Volledig of gedeeltelijk in volledige eigendom (VE) 1/1 VE, 1/3 VE, 1/8 VE, …
Volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik (VG) 1/1 VG, 1/2 VG, 1/6 VG, …
Volledig of gedeeltelijk in erfpacht of

opstal hebben

1/1 ERFP, 1/3 ERFP, …

1/1 OPSTAL, 1/4 OPSTAL, …

Volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik gegeven 1/1 BE, 1/4 BE ,… waarbij u het vruchtgebruik afstond
Volledig of gedeeltelijk zelf of door een derde in erfpacht of opstal gegeven 1/1 BEZ ERFP, 1/8 BEZ ERF, …

1/1 BEZ OPSTAL, 1/6 BEZ OPSTAL, ….

 

 Uitzonderingen: wanneer mag ik wel eigendom bezitten?

 1. Wanneer u een woning of bouwgrond:
  • Gedeeltelijk in volle eigendom kosteloos heeft verworven
  • Een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik kosteloos heeft verworven
  • Bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal kosteloos heeft verworven

In deze gevallen kan u toch ingeschreven worden op voorwaarde dat u één jaar na toewijzing uw aandeel heeft vervreemd.

Wij kunnen beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als u hiervoor gegronde redenen heeft.

2. Wanneer u een woning of bouwgrond

  • Volledig in volle eigendom
  • Volledig in vruchtgebruik
  • Met een volledig recht van erfpacht
  • Met een volledig recht van opstal

heb met je (ex-)partner (dus ook wettelijke en feitelijke (ex-)partners) én deze persoon gaat de sociale woning niet mee bewonen,

kan je toch ingeschreven worden.

Ook hier zal u één jaar na de toewijzing deze woning of bouwgrond moeten vervreemd hebben.

Wij kunnen beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als u hiervoor gegronde redenen heeft.

3. De onroerende bezitsvoorwaarde geldt ook niet wanneer:

  • uw woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is (bv. een campingverblijf)
  • uw woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, maximaal twee maanden voor het inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard en u in deze woning woont
  • u een fysieke handicap heeft en de woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, niet is aangepast
  • u een fysieke handicap heeft en bent ingeschreven voor een ADL-woning
  • u het beheer over uw woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring
  • u het beheer over uw woning heeft verloren ten gevolge van een collectieve schuldenregeling

Ook hier zal u één jaar na toewijzing deze woning moeten vervreemd hebben.

Wij kunnen beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als u hiervoor gegronde redenen heeft.

                 Welke papieren brengt u mee?

                 Vul de verklaring op erewoord i.v.m. eigendom in (onderdeel van het inschrijvingsformulier)

5. Nederlands

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands.

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau 1.1. voor spreken).

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

1. Je identiteitskaart of paspoort

Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

 

2. Het inschrijvingsformulier

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2021

Dit is een erg belangrijk formulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen.

Als je langskomt, overlopen we samen dit formulier.

 

3. Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 

Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

 

4. Geen eigendom

Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier of in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

 

5. Inkomen

Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie.
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

 

Extra informatie:

 • Indien je niet beschikt over een aanslagbiljet, of is de som van het referentie-inkomen gelijk aan 0, Breng dan je inkomen van de laatste drie maanden mee of een overzicht van je laatste inkomsten.
 • Had je meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillen documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
 • Heb je geen inkomen? Dan moet je een verklaring op eer invullen.
 • Ben je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit? Dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.

Algemeen

De toewijzing houdt rekening met:

 • de voorkeur van de kandidaat-huurders;
 • de rationele bezetting van de woning;
 • de voorrangsregels (eventueel aangevuld met gemeentelijke regels);
 • de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.

Uitzonderlijk worden woningen versneld toegewezen. Dat kan enkel op basis van

 • de (tijdelijke) herhuisvesting omwille van de renovatie van de huidige sociale woning;
 • de bijzondere sociale omstandigheden waarin de kandidaat-huurder zich bevindt;
 • de specifieke voorrang voor kwetsbare doelgroepen, op voordracht van een welzijnspartner;
 • de strijd tegen de onderbezetting van sociale huurwoningen.

 

Voorrang voor inwoners van de gemeente

 • ALGEMENE REGEL IN ALLE STEDEN EN GEMEENTEN

  • Er wordt voorrang verleend bij de toewijzing aan de kandidaat-huurders die de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente van de toe te wijzen woning hebben gewoond.

 

 • SPECIFIEKERE REGELS VOOR LOKALE BINDING

Een aantal gemeenten hanteren specifiekere toewijzingsregels om zo voorrang te verlenen aan de kandidaat-huurders die reeds in de gemeente wonen en er dus hun sociaal leven, netwerk en contacten hebben. Wanneer er een woning wordt toegewezen zullen kandidaat-huurders in volgorde van deze regels dus eerst een uitnodiging krijgen. Deze regels zijn vastgelegd door het gemeentebestuur. De voorrang voor lokale binding geldt pas nadat de absolute voorrangsregels zijn toegepast.

  • AALST
   1. kandidaat‐huurder die sinds de geboorte of reeds 30 jaar in Aalst gewoond hebben;
   2. kandidaat huurders die minimaal 15 jaar in Aalst wonen of gewoond hebben;
   3. kandidaat‐huurders die minstens 10 jaar in Aalst gewoond hebben op de leeftijd van 25 jaar;
  • DENDERLEEUW
   1. Kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in Denderleeuw wonen. Bij koppel: één van beiden voldoet.
   2. Kandidaat-huurders die minimaal 15 jaar in Denderleeuw wonen of gewoond hebben.
  • GERAARDSBERGEN
   1. Kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in Geraardsbergen wonen.
   2. Kandidaat-huurders die 10 jaar voorafgaand aan de toewijzing onafgebroken in Geraardsbergen wonen.
  • ERPE-MERE
   1. Kandidaat-huurders die 25 jaar in Erpe‐Mere wonen gedurende de laatste 40 jaar.
   2. Kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar voorafgaand aan de toewijzing in Erpe-Mere wonen.
  • LEBBEKE
   1. Kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in Lebbeke, Wieze of Denderbelle wonen.
   2. Kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in Lebbeke, Wieze of Denderbelle wonen of gewoond hebben.

Voorrang doelgroepen

65-PLUSSERS – In  Herzele, Denderleeuw, Lebbeke, Zottegem, Erpe-Mere, Ninove, Wichelen en Aalst gelden er voorrangsregels voor 65-plussers en dit voor specifieke woningen en appartementen. Welke adressen dat zijn, is vastgelegd in het intern huurreglement (je vindt de laatste versie HIER) en ook meer specifieke toepassingen per gemeente kan je nalezen in dit document.

MENSEN MET EEN BEPERKING – In Ninove geldt ook toewijzingsreglement voor mensen met een beperking. Bij elke eerste toewijzing van het kalenderjaar wordt voorrang gegeven aan de doelgroep zoals omschreven in het intern huurreglement.

Je hebt alle voorwaarden gelezen. Je bent met alle ingevulde documenten naar ons kantoor geweest en je bent ingeschreven.

Wat gebeurt er nu?

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs en je definitieve inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je komt op de wachtlijst terecht. Waar je wilt wonen, de grootte van je gezin en de voorrangsregels bepalen je plaats op de wachtlijst. Hoelang je moet wachten, varieert dus tijdens je wachtperiode.
 • Sta je vier jaar of langer ononderbroken op de wachtlijst en huur je dus op de private huurmarkt, dan kom je misschien in aanmerking voor de maandelijkse huurpremie.
 • Zodra jij aan de beurt bent op de wachtlijst, nodigen we je uit om je dossier te actualiseren en om de woning te komen bekijken. Dat doen we door je een brief te sturen. Zorg dus dat we altijd van jou het laatste adres hebben.

Verandert je gezin?

Het is van belang dat u eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie steeds onmiddellijk meldt eens u zich kandidaat heeft gesteld. Wanneer u bij de inschrijving een keuze maakt van de woningen waarvoor u zich kandidaat stelt, spelen deze factoren al wel mee voor de keuzemogelijkheden. Maar op het moment van de toewijzing is het vanzelfsprekend de situatie op dat ogenblik die geldt.

Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn.

Je hebt twee keuzes:

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon – diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder – het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.

Bijvoorbeeld: Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2012.
Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015x).

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.

Je kan wel bij ons navragen wat de stand van zaken van jouw dossier is.

 

Wijzigingen altijd doorgeven

Het is heel belangrijk dat je ons laat weten als je verhuist naar een ander adres. Alleen zo komt onze briefwisseling voor een actualisatie of aanbod goed bij jou terecht.

Je verwittigt ons binnen de maand, nadat je adres officieel veranderd is. Dat wil zeggen dat de wijkagent de verhuizing heeft bevestigd en je bent langs geweest op het gemeentehuis om je identiteitskaart en andere documenten te laten aanpassen.

Ook een wijziging in jouw gezinssamenstelling geef je zo snel mogelijk door.

Huurpremie

Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen.

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen en het bedrag van de huurpremie verschilt in elke situatie. Meer informatie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen. Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren (2017, 2019, 2021).

Vanaf 2019 hanteert SHM Denderstreek de nieuwe werkwijze voor actualisatie. De verhuurder kan beslissen dat de kandidaat-huurder niet hoeft te reageren op de brief over de actualisering. Als de kandidaat-huurder niet reageert binnen de termijn van 30 werkdagen, wordt aangenomen dat de elektronisch verkregen informatie over zijn inkomen en gezinssamenstelling correct is en dat er geen wijzigingen zijn in de opgegeven voorkeur (regio van de woonst). Als de kandidaat-huurder niet akkoord gaat met deze gegevens, heeft hij 30 werkdagen om te reageren op de actualisering.

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

 1. Je accepteerde een sociale woning.
 2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
 5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten of je interesse hebt.

Vind je de woning goed na bezichtiging? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 1. We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet
 2. We berekenen de huurprijs en de waarborg.
 3. We maken een huurcontract.
 4. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is.
 5. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, …

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de twee weken moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, de woning is niet aangepast aan jouw fysieke toestand,…

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Lees er alles over in ons privacybeleid en in ons cookiebeleid.

Daarnaast verwerken we ook uw persoonsgegevens wanneer u bij ons huurt, koopt of leent. Lees daarover hier meer.