Ook als jouw Vlaamse Woonlening afgesloten is en loopt, kan je nog vragen hebben of veranderingen hebben. Op de website van de VMSW vind je al een antwoord op verschillende situaties:

U moet gewoon opnieuw een lening aanvragen bij SHM, zoals u deed bij uw eerste Vlaamse Woonlening. U moet aan de huidige voorwaarden voldoen.

Als er al voldoende kapitaal van uw eerste lening is afbetaald, is het mogelijk om deze som opnieuw bij te lenen zonder een nieuwe hypotheek te moeten nemen.

De VMSW is een overheidsorganisatie en kan niet vrij met ontleners onderhandelen over een voordeligere rentevoet zoals een commerciële kredietgever dat doet.

Uw rentevoet wordt berekend en herzien via een besluit van de Vlaamse Regering. Hierdoor kreeg u in de regel al een zeer voordelige rentevoet die berekend is op basis van de marktrente en van uw gezinstoestand en inkomen.

Over deze gereglementeerde rentevoet kan de VMSW dus niet verder onderhandelen.

U kunt met uw ex-partner overeenkomen dat u of uw ex-partner de woning en de lening bij de VMSW overneemt.

Opgelet: De VMSW is niet gebonden door een overeenkomst tussen u en uw ex-partner. De lening wordt dus niet automatisch op uw naam of de naam van uw ex-partner overgezet, zelfs al komt u dit onderling overeen.

De VMSW moet toestaan dat u of uw ex-partner de lening overneemt.

U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U heeft voor de woning al een lening bij de VMSW lopen.
 • U moet financieel in staat zijn de lening af te betalen. De VMSW zal dit onderzoeken, zodra u uw aanvraag indient.
 • De overnemer moet een oorspronkelijke ontlener zijn, niet iemand die later in de lening is ingestapt.
 • De echtscheiding of ontbinding van het samenlevingscontract moeten overgeschreven zijn in de registers van de Burgerlijke Stand.
 • Er mag geen achterstand in betaling zijn.
 • U moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor een nieuwe lening.

U vraagt per brief of per e-mail bij uw dossierbeheerder aan, om de lening bij de VMSW over te nemen. Opgelet, dit gaat alleen over de overname van een al bestaande lening. Als u extra wilt lenen voor de uitkoop van uw ex-partner, kunt u terecht bij een SHM in uw buurt.

Ook als u geen lening bij de VMSW heeft, kunt u bij de VMSW lenen om het eigendomsaandeel van uw ex-partner over te nemen. De woning moet dan voldoen aan de maximale verkoopwaarden. U kunt dit aanvragen via de SHM in uw buurt.

Het bedrag dat u leent voor de werken, wordt uitbetaald in één of meerdere schijven. Wanneer de schijven worden uitbetaald, hangt af van de vooruitgang van die werken.

De uitbetaling van een schijf gebeurt in principe nadat de werken, waarvoor u geld vraagt, zijn uitgevoerd. Bij de start van de werken kunt u een voorschot aanvragen. Verdere voorschotten moet u bespreken met uw schatter.

U vindt de richtlijnen voor het aanvragen van geld in de handleiding (pdf – 189 kB) van de VMSW.

Een ‘aanvraag om geld’ indienen

Voor elk bedrag dat u wilt opvragen, stuurt u het formulier ‘aanvraag om geld’ naar het adres dat is vermeld op het formulier.

Afhankelijk van de regio waar u hebt geleend, zijn er twee mogelijkheden: Gent of Herentals.

Kies hieronder het formulier voor hetzelfde kantoor dat u al de eerste formulieren had bezorgd:

 • voor leningsaanvragen in Oost- en West-Vlaanderen, bij Providentia in Asse en Volkshuisvesting in Sint-Pieters-Leeuw:

Aanvraag om geld – Gent (pdf – 286 kB)

 • voor leningsaanvragen in de provincie Antwerpen, Limburg en bij Sociaal Wonen arro Leuven:

Aanvraag om geld – Herentals (pdf – 285 kB)

Uitzonderlijk kan uw dossier in een ander kantoor behandeld worden, indien u de leningsaanvraag indient in een andere regio dan waar de woning ligt.

Bijvoorbeeld als u in Oostende een leningsaanvraag indient voor een woning in Antwerpen, dan zullen uw geldaanvragen behandeld worden in Herentals.

Bij elke aanvraag om geld zorgt u dat:

 • de gevraagde gegevens volledig en duidelijk ingevuld zijn.
 • alle personen die de lening mee afsloten, de aanvraag ondertekenen.
 • (een kopie van) de betaalde facturen meegestuurd worden, als dit mogelijk is.

U voegt best enkele bedragen samen om zo één rond bedrag aan te vragen.

Voorbeeld:

 • U deed voor 1.200,45 euro isolatiewerken.
 • Er is een factuur van 3.854,63 euro voor elektriciteitswerken.
 • U heeft ook nog 2.000 euro voorschot nodig voor een bestelling.

Dan dient u één enkele geldaanvraag in voor een bedrag van 7.100 euro.

U telt dus de bedragen samen en rondt af naar het hogere honderdtal. Op het formulier ‘aanvraag om geld’ vermeldt u dan de verschillende bedragen in detail.

De schatter controleert uw ingediende ‘aanvraag om geld’

De schatter kan (als hij dit nodig vindt) op plaatsbezoek komen om de uitgevoerde werken na te kijken. De schatter zal u zelf contacteren om een afspraak te maken. Na het eventuele plaatsbezoek wordt het geld op uw rekening gestort. Dit gebeurt normaal gezien binnen de week.

Opgelet: de VMSW kan niet uitbetalen:

 • als u de aanvraag niet correct of onvolledig invult.
 • als u een plaatsbezoek weigert of niet opdaagt op afspraken met de schatter.

Als de werken beëindigd zijn, kijkt de schatter via een checklist (pdf – 71 kB) opnieuw na of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen (zoals vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode). U krijgt de laatste schijf geld pas uitbetaald als de woning aan deze normen voldoet.

U kunt uw lening volledig of deels vervroegd terugbetalen. U moet in beide gevallen een wederbeleggingsvergoeding betalen.

U wilt uw lening volledig vervroegd terugbetalen

Dat kan. U kunt op elk ogenblik het geleende kapitaal volledig vervroegd terugbetalen. U moet een wederbeleggingsvergoeding betalen op het bedrag dat u terugbetaalt.

Bij verkoop van de woning moet u altijd volledig vervroegd terugbetalen.

U wendt zich dan rechtstreeks tot uw notaris, die de nodige documenten voor de terugbetaling van de lening aan de VMSW zal bezorgen. De notaris zorgt ook voor de opheffing (handlichting) van de hypotheek op uw woning.

U wilt een deel van uw lening vervroegd terugbetalen

Dat kan op twee manieren.

U kunt één keer per kalenderjaar een zelf gekozen bedrag vervroegd terugbetalen.

U kunt ook meer dan één keer in hetzelfde jaar een bedrag vervroegd terugbetalen, maar dan moet dit bedrag ten minste 10% van het geleende kapitaal zijn. Heeft u bijvoorbeeld 100.000 euro geleend, dan moet zo een vervroegde terugbetaling minstens 10.000 euro bedragen.

U betaalt ook een wederbeleggingsvergoeding, als u een deel van uw lening vervroegd terugbetaalt.

De wederbeleggingsvergoeding: hoeveel kost sneller afbetalen?

U betaalt altijd een wederbeleggingsvergoeding, als u sneller wilt afbetalen.

De vergoeding bestaat uit drie maanden interest op het vervroegd terugbetaalde leningsbedrag aan de rentevoet die bij de terugbetaling geldt.

Voorbeeld:

Uw rentevoet is 3% en u wilt 10.000 euro vervroegd terugbetalen. Dan betaalt u ongeveer 75 euro wederbeleggingsvergoeding.

Hoe verloopt de berekening?

 • 3% van 10.000 euro = 300 euro
 • Deel dit door vier, want 3% slaat op een volledig jaar, maar drie maanden is een vierde van een jaar.

De VMSW berekent de vergoeding bij de terugbetaling. U kunt een afrekening vragen bij uw dossierbeheerder. Als u vervroegd afbetaalt omdat u uw beleende woning verkoopt, verloopt de afrekening via de notaris.

U contacteert best zo snel mogelijk uw dossierbeheerder bij de VMSW, als u uw lening niet meer kunt betalen. Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen.

De VMSW zal samen met u een oplossing zoeken. Misschien kunt u een periode minder afbetalen of de achterstand in stukjes terugbetalen.

Opgelet: schulden worden nooit kwijtgescholden. U bent verplicht uw lening volledig af te betalen, ook als u een periode betalingsachterstand heeft. Wordt de achterstand te groot of gaat u niet in op een oplossing, dan loopt u het risico dat uw huis gedwongen verkocht wordt.

De rentevoet op uw Vlaamse Woonlening wordt periodiek herberekend. Voor die herberekening kijkt de VMSW naar uw inkomen en gezinstoestand.

Uw rentevoet kan dus stijgen, als uw inkomen ook gestegen is.

Heeft u ondertussen een nieuwe of andere partner, dan tellen ook zijn/haar inkomens mee. Dit gebeurt ook als uw partner de leningsakte niet mee ondertekend heeft. Bij de tweejaarlijkse renteherziening wordt rekening gehouden met het laatst gekende belastbaar inkomen. Bij de vijfjaarlijkse renteherziening wordt een gemiddeld inkomen berekend over een periode van vijf jaar. Zo kunnen inkomsten van uw nieuwe partner meetellen, die dateren van voor de tijd dat hij/zij bij u woont.

De herberekende rentevoet stijgt nooit boven de reglementaire, vastgelegde debetrentevoet zonder korting, dit is 4/3 van de referentierentevoet die in uw contract staat.

Bij leningen aangevraagd na 1 juni 2014 evalueert de VMSW de sociale kortingen tweejaarlijks tijdens de eerste zes jaar en vijfjaarlijks daarna. Uw rentevoet wordt dus herzien in het tweede, vierde, zesde, tiende, vijftiende, twintigste en vijfentwintigste jaar dat uw lening loopt.

Bij leningen aangevraagd vóór 1 juni 2014 is er enkel om de vijf jaar een renteherziening.

Wanneer de berekende rentevoet hoger is dan de referentierentevoet die geldig is op de dag van de herziening, vermeerderd met 1 procentpunt, dan wordt de herberekende rentevoet tot op dat niveau verlaagd.

De VMSW vraagt hiervoor alle gegevens op en doet de herberekening automatisch. U moet hier niets voor doen. Alleen als de automatische opvraging niet lukt, zal de VMSW u contacteren om de nodige documenten over te maken.

Opgelet: In de automatische opvraging kan de VMSW niet zien dat er een (nog niet aan de VMSW bekende) gehandicapte is bijgekomen. Als u deze extra persoon nog niet meldde aan de VMSW, contacteert u best zelf de VMSW.

Zelf vragen om uw rentevoet aan te passen door een extra persoon ten laste

U kunt vragen uw rentevoet aan te passen als het aantal personen ten laste  in het voorbije jaar gestegen is. U kunt dit alleen vragen in de jaren dat er geen automatische herberekening van uw rentevoet is.

Opgelet: dit kan alleen

 • als u een lening bent aangegaan onder de nieuwe reglementering van 2014 (lening aangevraagd na 1 januari 2014) en
 • als u de extra persoon ten laste zelf aan de VMSW meldt, minimaal vijf werkdagen voor de verjaardag van de leningsakte.

Deze korting gebeurt op de verjaardag van het verlijden van de akte. Dan ontvangt u een korting op uw rentevoet, tenzij u al de minimale rentevoet heeft.

U moet hiervoor geen documenten opsturen. De VMSW controleert uw melding zelf in het bevolkingsregister en past de korting toe.

U bent verplicht de beleende woning zelf te bewonen, zolang uw Vlaamse Woonlening niet terugbetaald is. Die verplichting bent u aangegaan, omdat u via de overheid een woonlening aan verminderd tarief ontvangt.

Als u toch wilt verhuizen, moet u kiezen tussen twee mogelijkheden:

 • U betaalt uw lening volledig vervroegd af.
 • U betaalt uw lening verder af, maar aan een aangepaste, hogere rentevoet, namelijk de referentierentevoet die in uw akte is vermeld, verhoogd met 2 procentpunt.

U meldt uw dossiernummer, de geplande verhuis en uw keuze aan de dienst hypothecaire opvolging . Uw dossierbeheerder zal de nodige stappen ondernemen om uw dossier aan te passen, u verder informeren en u een keuzeformulier bezorgen.

De VMSW stuurt u jaarlijks een fiscaal attest voor uw belastingaangifte. De verzending per post gebeurde in 2017 in de tweede helft van mei.
U kunt het ook digitaal terugvinden via MyMinFin (rechts onder ‘mijn documenten’ > ‘de documenten van de FOD Financiën raadplegen die mij aanbelangen’).

Bewaar dit document zorgvuldig, misschien heeft u het attest nodig voor de fiscus.

Vragen?

 • Sloot u het voorbije jaar een lening af en heeft u vragen over het basisattest? Dan contacteert u het regionaal kantoor uit uw buurt.
 • Voor vragen over het jaarlijks attest, contacteert u de diensten van de VMSW in Brussel.
 • De VMSW is niet gespecialiseerd in de fiscaliteit van de lening en kan u niet helpen bij het invullen van uw belastingaangifte. Met vragen over uw belastingaangifte kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Alleen adreswijzigingen moet u zelf melden aan de dienst hypothecaire opvolging.

Alleen als u een lening na 1 januari 2014 kreeg, dan meldt u ook extra personen ten laste (bv. als u een kindje kreeg). U kunt dan misschien een extra korting op uw rentevoet ontvangen, maar alleen in de jaren dat er geen renteherziening is.

De VMSW vraagt bij alle andere renteherzieningen voor alle leningen automatisch uw gezinstoestand en inkomen op. U moet dus geen actie ondernemen om dit te melden.

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Lees er alles over in ons privacybeleid en in ons cookiebeleid.

Daarnaast verwerken we ook uw persoonsgegevens wanneer u bij ons huurt, koopt of leent. Lees daarover hier meer.

Heb je nog vragen? Contacteer de VMSW op mijnlening@vmsw.be met de vermelding van jouw dossiernummer. Dit bestaat uit 6 cijfers en vind je op elke brief terug.