U zou graag een sociale woning of bouwgrond kopen? Lees dan hieronder of u in aanmerking komt.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen i.v.m. sociale koopwoningen: hoeveel u mag verdienen, hoeveel u kan lenen, hoe het werkt…. u kan de informatie hieronder vinden door de vragen open te klikken.

Denkt u op basis van wat u hebt gelezen in aanmerking te komen dan kan u ons best een mail sturen: koop@shmdenderstreek.be

Om een sociale koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen, moet u zich kandidaat stellen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunnen we u inschrijven in het inschrijvingsregister in.

De voorwaarden zijn:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • u heeft geen eigendom

Uw inkomen

Het inkomen van een kandidaat-koper mag niet lager zijn dan 9.929 euro (geïndexeerd bedrag 2022).

Is het inkomen – ontvangen in het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is – lager? Dan mag u de inkomsten van de drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum  in aanmerking nemen. Deze inkomsten extrapoleert u vervolgens naar 12 maanden.

De inkomsten die u  in aanmerking mag nemen zijn:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen (beperkt tot de reële eigen beroepsinkomsten) en de afzonderlijk belastbare inkomsten
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag  niet lager zijn dan 9.929 euro. (geïndexeerd bedrag 2022)

Er gelden ook maximumgrenzen. Ligt de aan te kopen sociale koopwoning of kavel in een gemeente die opgenomen is in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen.

De maximumgrenzen zijn gelijk aan (geïndexeerde bedragen in 2022):

 Persoonlijke situatie Aankoop in gemeente opgenomen in cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste   41.566  euro 39.678 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste   45.717 euro 43.639 euro
Alle andere gevallen   62.343  euro 59.510 euro
Per persoon ten laste te verhogen met    4.151 euro    3.962 euro

U vindt meer uitleg over de begrippen: ‘gemeente opgenomen in cluster 1 of 2‘ .

U heeft geen eigendom

U kunt zich niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. U mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.

Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Als je een sociale woning of bouwgrond wilt kopen, moet je je inschrijven in het register van de gemeente waar je wil wonen. Dat is een wachtlijst waar iedereen die graag een woning of bouwgrond wil kopen in die gemeente op staat.

Inschrijvingsregister

Je kan altijd inschrijven. Zelf wanneer er nog geen concrete bouwplannen of gronden zijn in de gemeente van jouw voorkeur, kan je je inschrijven. Je mag in zoveel gemeenten (registers) inschrijven als je wilt, ook in die van andere huisvestingsmaatschappijen. Per inschrijving in een register betaal je 50 euro, die je nadien bij een aankoop terugkrijgt.

Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum.

Minstens in de oneven jaren (2017, 2019, …) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Als je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, dan schrappen we jouw kandidatuur.

Jouw gezinssituatie

Je kan inschrijven als alleenstaande, samenwonende of gehuwde.
Ben je nog getrouwd, maar zit je in een echtscheidingsprocedure? Dan kan je individueel inschrijven als je bewijst dat je aan het scheiden bent:

 • via een door de deurwaarder betekende dagvaarding
 • via een kopie van een door de griffie afgestempeld verzoekschrift of gerechtsbrief

Je hebt alle voorwaarden gelezen.
Je hebt ons het inschrijvingsformulier en alle nodige documenten bezorgd en het inschrijvingsgeld betaald.
Vanaf dat moment ben je ingeschreven in het register van de gekozen gemeente.

Wat gebeurt er nu?

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs met daarop je inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
 • Je komt op het register van de gemeente van jouw keuze terecht. Waar je wilt wonen en de voorrangsregels bepalen hoelang je moet wachten.
 • Zodra een project klaar is voor verkoop in de gemeente van je keuze, nemen wij met jou contact op. Heb je interesse in het voorgestelde project dan zal je worden uitgenodigd voor een bezichtiging.

Plaatsnummer

Je stelde je bij je inschrijving kandidaat voor een sociale woning of bouwgrond in een bepaalde gemeente of deelgemeente.

Nu moet je wachten, tot het jouw beurt is om een woning of bouwgrond van jouw keuze te kunnen kopen. Telkens als wij een woning of bouwgrond verkopen of als kandidaten met een gunstiger plaatsnummer geschrapt worden, schuif jij omhoog in het register, tot je bovenaan staat.

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen. Dat hangt af van:

 • de gemeente waarvoor je ingeschreven bent: voor sommige gemeentes zijn er veel kandidaten voor anderen minder
 • het aantal andere kandidaten per gemeente
 • het aantal bouwprojecten (en dus koopwoningen of appartementen) die op de planning staan voor de gemeente
 • de snelheid waarmee een bouwproject klaar is

Wel kan je bij ons navragen wat je plaatsnummer is in het register waarvoor je bent ingeschreven.

Controleren van de wachtlijst

Minstens in de oneven jaren (2017, 2019, …) actualiseren we de registers. Zorgen we voor een update door na  te kijken of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval dan word je geschrapt.

Jouw inschrijving kan geschrapt worden.

Het inschrijvingsgeld zal je in volgende situaties terug krijgen:

 • Je koopt een sociale woning of bouwgrond.
 • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Dat doe je schriftelijk door ons een mail of brief te sturen met de vermelding van je inschrijvingsnummer en de duidelijke vraag om geschrapt te worden.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het moment dat wij jou een woning aanbieden.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden, wanneer wij onze registers actualiseren.

Je krijgt het inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

 • wanneer je niet of te laat antwoord op de vraag die wij jou stellen bij de actualisatie van het register. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
 • wanneer je niet reageert op een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
 • wanneer je niet ingaat op het aanbod van een woning of bouwgrond die aan jouw keuze beantwoordt tenzij je een gegronde reden hebt (en kan bewijzen) voor jouw weigering.
 • wanneer je een aangeboden woning aanvaardde, maar wil ze uiteindelijk toch niet koopt.
 • wanneer je bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens hebt afgelegd of gegeven.

Zodra een project klaar is in de gemeente van jouw keuze, contacteren we jou onmiddellijk. Ben je geïnteresseerd in dat project dan zal je worden uitgenodigd om het te bezichtigen. Na de bezichtiging kan je opnieuw bevestigen of je geïnteresseerd bent of niet.

Heb je interesse in de voorgestelde woningen dan contacteren we jou opnieuw wanneer we de beschikbare woningen gaan toewijzen.

Met een concreet voorbeeld:

Er is een woonproject met 5 koopwoningen klaar. Er zijn 6 kandidaat-kopers die interesse hebben en de woningen hebben bezichtigd. Sommige kandidaten zullen qua inkomsten niet in aanmerking komen voor bepaalde koopwoningen omdat die te duur zijn. Dat kan het aanbod dus nog beperken.De eerste kandidaat op de wachtlijst krijgt de eerste keuze welke van de woningen, die binnen zijn budget vallen, hij verkiest.

Het is uiteindelijk SHM Denderstreek die op basis van die volgorde op de wachtlijst en het budget van de kandidaat-koper de woning toewijst aan de kandidaat.

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.442 euro (voor sociale koopwoningen) of 1.901 euro (voor sociale bouwgronden).

Daarna breng je je lening in orde.

Verkoopakte en kosten

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen.

Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.

Sociale woning

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet vervreemden (verkopen, schenken, …) of er een zakelijk recht (vruchtgebruik, opstalrecht, …) op afstaan.

Leef je deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen (wederinkoop).

Sociale bouwgrond

Koop je een sociale bouwgrond, dan moet je er binnen vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen.

De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.
Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte.

Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Bouw je de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaal je ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

Je moet ook tien jaar in de woning wonen. Leef je deze verplichting niet na, dan betaal je een schadevergoeding.

Je gaf blijk van interesse in een koopwoning of bouwgrond en je hebt aanvaard om deze woning of bouwgrond te kopen. Bij de toewijzing wil je de woning of bouwgrond toch niet kopen? Dan is dit een weigering.

Je krijgt het inschrijvingsgeld niet terug en wordt geschrapt uit het register.

Voorwaarden voor de aankoop

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Inkomensgrenzen

Minimum: 9725€
Maximum: zie tabel hieronder

Uw inkomen mag in 2020 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9725 euro. 

Er gelden ook maximumgrenzen. Wilt u een sociale koopwoning of bouwgrond kopen in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen. Dit zijn de maximumgrenzen:

 Persoonlijke situatie Aankoop in gemeente opgenomen in cluster 1 of 2 Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste  40.710 euro  38.860 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  44.775 euro  42.740 euro
Alle andere gevallen  61.059 euro  58.284 euro
Per persoon ten laste te verhogen met    4065 euro    3881 euro

U vindt meer uitleg over de begrippen ‘gemeente opgenomen in cluster 1 of 2‘ op de website van de VMSW.

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, tellen we ook mee.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

 • ongehuwde en niet-wettelijk samenwonende kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en vanaf hun 18 jaar altijd deel van het gezin waren 
 • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Voordat we uw inkomen kunnen aftoetsen aan de inkomensgrenzen, moeten we dit indexeren. Dit doen we volgens de gezondheidsindex.

Volgende inkomsten tellen we voor de helft mee:

 • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders …) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

U heeft geen eigendom

U kunt zich niet inschrijven als u niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. U mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die u zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die u of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor uw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Bron: VMSW

Tijdens uw bezoek aan onze website, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Lees er alles over in ons privacybeleid en in ons cookiebeleid.

Daarnaast verwerken we ook uw persoonsgegevens wanneer u bij ons huurt, koopt of leent. Lees daarover hier meer.